ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ checkkong.com

 บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้ให้บริการ www.checkkong.com (“Checkkong”) เพื่อให้บริการข้อมูลร้านค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน แก่บุคคลทั่วไป โดยเว็บไซต์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับร้านค้าที่สมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่จะประกาศให้ท่านทราบทาง Checkkong ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้บริการเว็บไซต์ Checkkong

 1. ท่านควรพิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Checkkong ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำใด ๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต
 2. ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับ Checkkong ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลของท่านได้โดยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านผ่านทางอีเมล์ของเรา
 3. ท่านต้องไม่ใช้ Checkkong เพื่อการส่งอีเมลอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลอีเมลขยะ ไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช้ Checkkong เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
 4. ท่านต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 5. ท่านต้องไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ Checkkong ของผู้อื่น, ใช้ข้อความที่สุภาพ
 6. ท่านต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย หรือที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าสู่ Checkkong รวมถึงต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยเรามีสิทธิลบข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 7. ท่านตกลงที่จะปกป้องและช่วยเหลือเรา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ Checkkong จากการเรียกร้องบังคับต่าง ๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ รวมถึงค่าทนายความ อันเกิดจากการการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Checkkong ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน

การสละข้อเรียกร้อง

 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้ อมูลที่ท่านได้ทำการนำเสนอ หรือบันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนอกจากนี้เราจะไ ม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆ

  อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้

  • เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  • เหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์, มัลแวร์, โปรแกรม, ชุดคำสั่ง,รหัสหรือข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
  • การให้บริการ ระบบ ข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดการขัดข้อง ติดขัด ล้มเหลวหรือเกิดการตกหล่นของการส่งข้อมูล
 3. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำบนเว็บไซต์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อมูล โปรดติดต่อทาง Checkkong
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเอกสารใดๆที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อ้างถึงเป็นข้อตกลงเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันระหว่างเ ราและท่าน การตกลงใดๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีผลผูกพัน หรือมีผลลบล้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หากท่านทำการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น เราขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. ท่านรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหา รวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้น ท่านต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย,แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว หรือสร้างงานใดๆ จากเนื้อหาเหล่านี้
 3. เรามีนโยบายที่ชัดเจนในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีที่คุณเชื่อว่าภาพใดหรือเนื้อหาสาระอื่นใดก็ตามที่มีการแสดงบนเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดลิข สิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ คุณสามารถแจ้งข้อมูลการละเมิดมาที่ admin@checkkong.com เพื่อเราจะทำการตรวจสอบเนื้อห าดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนพิจารณาบล็อก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงภาพหรือเนื้อหาดังกล่าวต่อไป

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ใน Checkkong โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศผ่านทาง Checkkong รวมทั้งทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ Checkkong (ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 3. การที่ท่านได้เข้าใช้บริการ Checkkong ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ, และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใดๆ ทุกประการ
 4. ท่านอาจถูกการระงับการให้บริการ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Checkkong และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวทั้งต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบ
 5. การใช้บริการ Checkkong จากทั้งในและนอกประเทศไทย ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Checkkong กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ admin@checkkong.com

การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

 1. บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
 2. ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด มีอยู่ตามกฎหมาย
 3. ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และทาง Checkkong มีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ บริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

 1. ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใด ๆ ที่บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้
 2. ห้ามท่านอัปโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่
  • เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ
  • อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัปโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้
 3. บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ต้องการ โดยบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

การกระทำบนเว็บไซต์

 การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

 เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์นี้

 เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่www.checkkong.com โดยขอความยินยอมจากบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

 คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตาม www.checkkong.com ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือประเทศที่ขายหรือให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า หรือ ตัวแทนขายในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ

ข้อสงวนสิทธิ

 กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

การละเว้นการใช้สิทธิ

 การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ไม่ถือว่าบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด จำกัดสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป